ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
 
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
 • T.C. vatandaşı olması,
 • Artvin il nüfusuna kayıtlı veya Ardanuç ilçesi sınırları içerisinde en az1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması, Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Toplu Konut İdaresindenkonut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,  (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç )
 • Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.500 olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.500 olması gerekmektedir.)
   
 • Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.
  BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  Ayrıca,
 • Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları “Belgeyi”
 • Engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair) “Belgeyi”
 • Emekli Vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan emekli kimlik belgesi veya emekli olduğunu gösteren “Belgeyi”
   
 • Başvuru sahibinin adına ve ikametgah i lmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)
   
 • İkametgah il mühaberi ilçesi sınırları içerisinde yıldan az olmamak şartıyla (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç) yıldır) ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)
   
 • T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)
   
 • Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.
   
 • Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,
 • Hane halkı gelirinin en fazla net ¨4.500 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
  • Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler(tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)
    
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan maaş dökümü veya emekli maaşının yatırıldığı banka hesap ekstresi.
    
  • Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,
    
   eksiksiz olarak ibraz edecektir.
    
   Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.
          
OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :
 
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.
 
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
 
Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.
 
ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :
 • MA tipi konutlar; 2.000’nin başvuru bedeli olarak alınması,
 • Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,
 • Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,
 • İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması,
 
koşulları ile satılacaktır.