ARDANUÇ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE
DAYANIŞMA VAKFI  BAŞKANLIĞI
BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Ardanuç Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012
tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin
niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları
ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları
tutan adaylar arasından 1(Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanlı personel  istihdam  edilecektir.
İŞİN NİTELİK VE NİCELİĞİ
İşin Süresi : Daimi (2) ay deneme süreli
İstenilen İş Gücü Sayısı : 1(Bir)
Kadro Unvanları : 1 Büro  Görevlisi
I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir
1-A) GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Erkek adaylarda askerlik görevini fiilen yapmış veya muaf olmak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8-Erkek personel alınacaktır.
9. 4 Yıllık Yükseköğretim  Kurumlarından   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve  Eğitim Fakültesi fakültelerinden mezun olmak.İşe alım sürecinde geçerli olan 2016- 2017 yıllarında ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak, sosyal iletişim becerisine sahip olmak.İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.
1-B- ÖZEL ŞARTLAR
1.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya
vücut sağlığı ile özrü bulunmamak. Mülakatta iş alımına hak kazanan kişi Devlet hastanesi sağlık raporunu mütevelli heyetine ibraz etmek zorundadır
2.İyi derecede bilgisayar bilgisine sahip olmak
3-Genel muhasebe eğitimi almış olmak ve belgelemek.(Tercih sebebi)
4.Ardanuç ilçesi sınırlarında son  1 yıldır  ikamet ediyor olmak.
5.En az B sınıfı  3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak  
6.İşaret Dili Eğitimi almış olmak ve belgelemek.(Tercih sebebi)
7-Mülakatta başarılı olan aday hakkında güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra işe başlatılacaktır.
2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
1)Başvuruda bulunacak adayların 25/06/2018 tarihi ile 02/07/2018 tarihleri arasında http://appext.aile.gov.tr/vakifilan/Giris.aspx internet adresinde bulunan SYDV personeli alım ilanı bölümünden başvurularını yapmaları ve başvuru yapanların aşağıda istenilen belgeleri en geç 06/07/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat:17:00) şahsen Ardanuç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına teslim etmeleri ve Evrak Alındı Belgesi almaları gerekmektedir.
 2) Online olarak başvuran adaylar başvurdukları pozisyon için belirtilen özel şartlara ilişkin belgelerini ilgili SYD Vakfına teslim ettikten sonra KPSS puanlarına göre en yüksekten başlanarak sıralanır ve alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday mülakata çağrılır. Son sıradaki aday ile aynı puanı almış adaylar da mülakat listesine eklenir.
3)Eksik evrakla müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4)Evrak teslim esnasında ve sonrasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu belirlenen adayların ve başvuru tarihi mesai bitiminden sonra evrakını getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
3-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER:
Adaylar tarafından online olarak yapılan başvuru “Ön Başvuru”niteliğindedir.
1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi
3. Adli Sicil Belgesi
4. Diploma Fotokopisi
5.Ehliyet , Sertifika , Seminer vb belgelerin   fotokopisi
6. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
7. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge.
8.Vukuatlı nüfus kayıt örneği.
9.Özel şartlarda belirtilen belgelerin asılları ve fotokopileri.
10.Ardanuç  ilçesinde en az 1(bir) yıldır ikamet ediyor olduğunu ispatlayıcı nüfus müdürlüğünden alınacak belge.
3-MÜLAKAT SINAVINA  İLİŞKİN BİLGİLER
1-Mülakattan önce Kurumumuz tarafından istenen belgeler incelendikten sonra
eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
2- Mülakatta girmeye hak kazanan aday hakkında güvenlik soruşturması tamamlandıktan sonra mülakat işlemleri başlatılacaktır.
3- Mülakata girmeye hak kazanan adayların güvenlik soruşturma işlemleri tamamlandıktan sonra mülakat tarihi Ardanuç Kaymakamlığı Resmi İnternet sayfasında yayınlanacaktır.
4-Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %50’ı ile sözlü sınav notunun %50’ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş ) puan alınması gerekmektedir. İki puan türünün ortalamasından en yüksek puanı alan kişi işe alınacaktır.
5-Mülakat sınavında; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mevzuatı,İş Kanunu,bir konuyu kavrayıp özetleme,ifade yeteneği ve muhakeme gücü,liyakati,temsil kabiliyeti,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,özgüveni ikna kabiliyeti, genel kültürü,bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır.
VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Müracaat Yeri: Ardanuç Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet konağı Kat:1
Ardanuç / ARTVİN
Ardanuç SYD Vakfı : (466) 6112379
                                                                                                                 İlanen Duyurulur.